Ιχνοστοιχεία

Macca Tea
Black Tea
Jasmin Tea
CoffeeaΚιτρικό Ασβέστιο
Υδροξείδιο Ασβεστίου
Διφωσφορικό Ασβέστιο
Δικιτρικό Τριμαγνήσιο
Δικιτρικό Ασβεστιομαγνήσιο
Διφωσφορικό Μαγνήσιο
Νάτριο
Φωσφορικό Άλας
Ανθρακικό Νάτριο
Νιτρικό Κάλιο
Φωσφορικό Κάλιο
Θειικό Κάλιο
Κιτρικό Αμμώνιο του Σιδήρου
Κιτρικός Σίδηρος
Γλυκονικός Σίδηρος
Μονοϋδρικό Θειικό Μαγγάνιο
Διένυδρο Κιτρικό Άλας Ψευδαργύρου