Τεχνητά

Κιτρικό Οξύ Μονοϋδρικό
Γαλακτικό Νάτριο
Κιτρικό Τρινάτριο
Σορβικό Κάλιο
Προποιονικό Ασβέστιο
Μεταδιθειώδες Νάτριο
Μεταδιθειώδες Κάλιο
Τρυγικό Οξύ
Μηλικό Οξύ
Ερυθορβικό Νάτριο
Ασκορβικό Νάτριο
Βενζοϊκό Νάτριο