Γενικοί Όροι

Πεδίο Εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «ΓΟΠ») διέπουν τη σχέση μεταξύ της Falcon ΑΕΒΕ ειδών διατροφής-χημικών προϊόντων-ζωοτροφών και άλλων, με αριθμό ΓΕΜΗ: 121843901000, εφεξής καλούμενη «Falcon», αφενός, και των Πελατών που παραγγέλνουν αγαθά από τη Falcon («Αγαθά») είτε χρησιμοποιώντας τη σύμβαση αγοράς ή την επίσημη εντολή αγοράς/παραγγελία που εκδίδεται από την Falcon, εφεξής «Πελάτης» (ή «Πελάτες»), αφετέρου.

1.2 Οποιαδήποτε Σύμβαση, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύναψής της, διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες ΓΟΠ. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή παραίτηση από αυτούς τους ΓΟΠ ή εγγύηση που δίνεται σε σχέση με τα Αγαθά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς και υπογραφεί από την Falcon. Αυτοί οι ΓΟΠ υπερισχύουν οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που ο Πελάτης ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει σύμφωνα με οποιοδήποτε έγγραφο που εκδίδεται από τον Πελάτη.

Παραγγελίες και Συμβάσεις

2.1 Όταν ο Πελάτης κάνει μια παραγγελία με οποιονδήποτε τρόπο, θεωρείται δεσμευτική αίτηση αγοράς για τον τελευταίο. Η παραγγελία του Πελάτη πρέπει να επιβεβαιώνει τους όρους που αναφέρονται στην αντίστοιχη προσφορά της Falcon (προδιαγραφές Αγαθών, τιμή, τρόπος πληρωμής, χρόνος παράδοσης, κλπ). H Falcon εντός 7 (επτά) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, επιβεβαιώνει την παραγγελία στον Πελάτη, οπότε και τίθενται σε ισχύ οι ΓΟΠ της παρούσας Σύμβασης.

2.2 Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί από τη στιγμή που ο Πελάτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από την Falcon, που ενημερώνει τον Πελάτη ότι τα παραγγελθέντα Αγαθά είναι έτοιμα προς αποστολή ή/και με την παράδοση των Αγαθών  στον Πελάτη ή στον τόπο που έχει υποδείξει ο Πελάτης.

2.3 Η Falcon δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες ή/και ελλιπείς παραγγελίες που προκύπτουν από λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη. Η Falcon δεν φέρει ευθύνη για παραγγελίες που δεν έχουν παραδοθεί ή άλλες ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις που προκύπτουν από λανθασμένα, ανακριβή, παρωχημένα ή/και ελλιπή στοιχεία και κάθε πιθανή εκ νέου αποστολή αυτών των Αγαθών θα γίνεται με έξοδα του Πελάτη.

Τιμές και Όροι Πληρωμής

3.1 Η Falcon διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές των Αγαθών ή να μειώσει τις δεσμεύσεις της για προμήθεια όσον αφορά τον όγκο που συμφωνήθηκε μεταξύ του Πελάτη και της Falcon, είτε σε σχέση με μία μόνο Σύμβαση είτε με έναν αριθμό Συμβάσεων, για τη χρονική περίοδο που συμφωνήθηκε λόγω:

(i) οποιασδήποτε αλλαγής σε νόμο, κανονισμό, φόρο, δασμό, εισφορά ή άλλη πληρωμή που επιβάλλεται στα Αγαθά μετά την ημερομηνία της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα ή αρχή· ή

(ii) απρόβλεπτες αντίξοες περιστάσεις/ανωτέρας βίας ή σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών ή μειώσεις στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, ενέργειας, μεταφοράς, υπηρεσιών ή άλλων προμηθειών που απαιτούνται από την Falcon για την παραγωγή ή την παράδοση των Αγαθών, ή και από αντίστοιχους λόγους που επικαλούνται προμηθευτές της Falcon, παρέχοντας στον Πελάτη προηγούμενη ειδοποίηση 15 ημερών με την εξήγηση του λόγου των αλλαγών αυτών.

(iii) Η Falcon διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταγγείλει, χωρίς ευθύνη, οποιαδήποτε Σύμβαση, η εκτέλεση της οποίας, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής (π.χ. αλλαγή νόμου, κανονισμού, φόρου, ανωτέρας βίας), θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη Falcon, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με αύξηση τιμής.

3.2 Στις παραπάνω περιπτώσεις στην παρ.3.1, κι εφόσον προκύπτει μόνο θέμα τιμής των Αγαθών, ο Πελάτης μπορεί να συμφωνήσει να πληρώσει την ενημερωμένη τιμή ή να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει πλήρη επιστροφή των χρημάτων του, εφόσον έχει ήδη πληρώσει την αξία των Αγαθών.

3.3 Οι Πελάτες συμφωνούν ότι η παράδοση μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου που εκδίδεται από την Falcon. Το τιμολόγιο για τα παραγγελθέντα εμπορεύματα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Πελάτη. Η πληρωμή γίνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στο τιμολόγιο της Falcon σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους. Η Falcon διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμή πριν από την παράδοση και να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής που ισχύουν για τον Πελάτη σε περίπτωση που η Falcon έχει ανησυχίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη ή μια τέτοια τροποποίηση είναι απαραίτητη, κατά τη γνώμη της Falcon, ως αποτέλεσμα των συνθηκών της αγοράς. Η πληρωμή θα γίνει εξ ολοκλήρου χωρίς έκπτωση ή καθυστέρηση και σε καμία περίπτωση με συμψηφισμό ή ανταγωγή.

3.4 Η αθέτηση πληρωμής δίνει το δικαίωμα στη Falcon να διακόψει όλες τις παραδόσεις σε εκκρεμότητα, χωρίς καμία προειδοποίηση και να θεωρήσει ότι μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον Πελάτη έχουν παραβιαστεί από τον τελευταίο. Οι τόκοι υπερημερίας που προβλέπονται από το νόμο, κατά καιρούς, θα καταβάλλονται αυτοδικαίως χωρίς προειδοποίηση σε σχέση με το ποσό του τιμολογίου που δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Παραδόσεις/Ανωτέρα Βία

4.1 Η Falcon δεν φέρει καμία ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια οποιωνδήποτε περιστάσεων εκτός του ελέγχου της που εμποδίζουν τη Falcon να εκπληρώσει τις σχετικές της υποχρεώσεις («Ανωτέρα Βία»), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πυρκαγιών, των σεισμών, των ξηρασιών, των παλιρροϊκών κυμάτων και των πλημμυρών, πόλεμος και πολεμική δράση (επίσημη ή ανεπίσημη), εισβολή, στρατιωτική στράτευση, επίταξη ή εμπάργκο· εξεγέρσεις, επαναστάσεις, πραξικοπήματα, στρατιωτικές δικτατορίες, σφετερισμός της εξουσίας ή εμφύλιος πόλεμος, οποιαδήποτε απειλή που σχετίζεται ή προέρχεται από ραδιενέργεια, τοξικότητα, επιδημίες, πανδημίες, εκρήξεις ή οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη απειλή ή συμβάν· ταραχές, αναταραχές, οδοφράγματα, απεργίες, σκόπιμες καθυστερήσεις, κλείσιμο συνόρων ή κάθε είδους διαταραχής παραγωγής και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή φαινόμενο, το οποίο, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, ήταν απρόβλεπτο και εκτός ελέγχου της Falcon, ή αν ήταν προβλέψιμο, ήταν αναπόφευκτο. Οι συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης θα παρατείνονται κατά τη διάρκεια του φαινομένου της Ανωτέρας Βίας.

4.2 Η Falcon δικαιούται επίσης να επικαλεστεί την Ανωτέρα Βία εάν η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει ως αποτέλεσμα περιστάσεων ή γεγονότων που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό της, όπως αδυναμία του προμηθευτή της να εκτελέσει την αντίστοιχη σύμβαση παράδοσης των Αγαθών. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, η εκτέλεση της Σύμβασης θα αναστέλλεται για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια του γεγονότος Ανωτέρας Βίας, η οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Εάν το συμβάν Ανωτέρας Βίας δεν έχει αρθεί μετά από εξήντα (60) ημέρες, τότε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με την επιφύλαξη γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο μέρος, μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς οφειλόμενη αποζημίωση. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για την αγορά των Αγαθών, θα επιστραφούν. Εάν, ως αποτέλεσμα, λόγω Ανωτέρας Βίας, τα Εμπορεύματα καταστραφούν εν όλω ή εν μέρει πριν από τη στιγμή της παράδοσης, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτόματα για το ποσό της κατεστραμμένης ποσότητας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία για το αντίθετο.

4.3 Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της παράδοσης χωρίς αντικειμενικό λόγο, τα έξοδα μεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις επιβαρύνουν τον Πελάτη.

4.4 Τα Αγαθά βρίσκονται σε ευθύνη του Πελάτη από τη στιγμή της παράδοσης όπως παραπάνω ορίζεται. Η Falcon θα παραμείνει ο μοναδικός και απόλυτος κάτοχος των Αγαθών μέχρις ότου η αξία των Αγαθών που οφείλεται στη Falcon από τον Πελάτη, έχει καταβληθεί στη Falcon από τον Πελάτη με το συμφωνημένο τρόπο . Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ρητά αυτή τη ρήτρα διατήρησης της κυριότητας.

Ακύρωση Σύμβασης/Έλεγχος Αγορών

5.1. Δεν επιτρέπεται καμία επιστροφή Αγαθών τα οποία παραδόθηκαν από την Falcon στον Πελάτη εφόσον παρελήφθησαν, ο Πελάτης τα έλεγξε και τα βρήκε σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

5.2 Ο έλεγχος των εμπορευμάτων από τον Πελάτη για μη κρυπτά ελαττώματα και το σχετικό παράπονο πρέπει να υποβληθεί στη Falcon εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των Αγαθών. Σε περίπτωση κρυπτών ελαττωμάτων τα οποία μπορούν να διαπιστωθούν μετά τη χρήση των Αγαθών, τότε το αντίστοιχο παράπονο πρέπει να αποσταλεί στη Falcon εντός 1 (ενός) μήνα από την παράδοση. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι παραπάνω χρόνοι, η Falcon δεν αποδέχεται και δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα επιστροφής.

5.3  Σε περίπτωση που μέσα στους παραπάνω συμφωνημένους χρόνους, διαπιστωθεί ότι το παράπονο του Πελάτη είναι βάσιμο, μετά από γραπτή συμφωνία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Falcon, τότε ο Πελάτης:

– Μπορεί να ακυρώσει τη Σύμβαση

– Να επιστρέψει τα Αγαθά το αργότερο εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών

– Nα ζητήσει μείωση της τιμής των Αγαθών

– Να ζητήσει αντικατάσταση των Αγαθών

5.4 Αμφότερα τα μέρη, έχουν δυνατότητα να ακυρώσουν τη Σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών, για τους παρακάτω λόγους:

– Αδυναμία θεραπείας μη τήρησης όρων των παρόντων ΓΟΠ

– Στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε άλλους όρους των παρόντων ΓΟΠ

– Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει τη Σύμβαση σε περίπτωση που η Falcon έχει παραγγείλει ή προμηθευτεί προϊόν το οποίο έχει εισαχθεί αποκλειστικά για τον Πελάτη και το προϊόν αυτό δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλον αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης υποχρεούται και χωρίς να έχει παραλάβει το προϊόν, να αποζημιώσει στο σύνολο της αξίας του στη Falcon, δεδομένου ότι και η Falcon θα αποζημιώσει στο σύνολο της αξίας τον αντίστοιχο προμηθευτή της. Σε αντίθετη περίπτωση που έχει βρεθεί άλλος αγοραστής να προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, στην ίδια συμφωνημένη αξία, τότε ο Πελάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραλάβει ή να πληρώσει το προϊόν. Εάν όμως ο νέος αγοραστής επιθυμεί να παραγγείλει το Αγαθό σε χαμηλότερη αξία, τότε ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά αξίας που τυχόν προκύψει.

Περιορισμοί Ευθύνης/Αποποίηση ευθυνών

  1. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα Αγαθά και είναι υπεύθυνος για τη χρήση τους σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, παραγωγή νέων προϊόντων κλπ κι έχει την πλήρη γνώση της φύσης των αγαθών και πως αυτά χρησιμοποιούνται. Η συνολική ευθύνη της Falcon για οποιοδήποτε ελάττωμα στα Αγαθά, παραβίαση αυτών των ΓΟΠ ή της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας, ψευδούς δήλωσης και παράβασης του εκ του νόμου καθήκοντος) ή παράνομης πράξης σε σχέση με αυτό θα περιορίζεται στη συμβατική αξία των Αγαθών για τη σχετική παράδοση και δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία, παράνομη πράξη είτε με άλλο τρόπο για οποιαδήποτε (i) απώλεια κέρδους, απώλεια υπεραξίας, απώλεια φήμης ή πελατείας ή απώλεια μελλοντικών πωλήσεων ή (ii) αξιώσεις για επακόλουθη έμμεση ή άμεση απώλεια είτε σε Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο σε σχέση με τα Αγαθά.

Τελικές Διατάξεις

7.1 Τα μέρη δηλώνουν ότι ενόψει της ορθής σύναψης μιας Σύμβασης και των σχετικών εγγράφων, η επικοινωνία και η εκτέλεση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, απαιτεί την παροχή εγγράφων που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), η Falcon δηλώνει δια του παρόντος ότι θα χειρίζεται προσωπικές πληροφορίες με νόμιμο και διαφανή τρόπο για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και ότι θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΓΟΠ κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, δεν θα επηρεάσει την ισχύ οποιασδήποτε άλλης διάταξης των ΓΟΠ, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν με καλή θέληση να διαπραγματευτούν την αντικατάσταση του τμήματος αυτών των ΓΟΠ που έχει κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε μια διάταξη αντικατάστασης, δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων ΓΟΠ. Το ίδιο ισχύει για τυχόν παραλείψεις.

7.3 Οποιαδήποτε αλλαγή ή απόκλιση από τις παραπάνω διατάξεις, απαιτεί γραπτή ρητή συμφωνία μεταξύ των αντίστοιχων μερών. Ελλείψει τέτοιας συγκεκριμένης συμφωνίας απόκλισης, ισχύουν οι παρόντες ΓΟΠ.

7.4 Οι παρόντες ΓΟΠ τίθενται σε ισχύ την 7 Οκτωβρίου 2022 και θα ισχύουν για οποιαδήποτε Σύμβαση στην οποία πωλήτρια είναι η εταιρεία Falcon. Αυτοί οι ΓΟΠ ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από την Falcon. Σε αυτή την περίπτωση, η Falcon θα πρέπει να παρέχει σαφείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα της, δηλαδή: www.falcon-sa.gr . Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των ΓΟΠ θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπο της Falcon.