Πηκτίνες

Υψηλής Μεθοξυλίωσης
Χαμηλής Μεθοξυλίωσης
Μήλου Χαμηλής Μεθοξυλίωσης, Αμιδιωμένη
Κίτρου Χαμηλής Μεθοξυλίωσης, Αμιδιωμένη